Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 12 czerwca 2024 r.

Nazwa pełna

SZCZECIŃSKI KLUB AZJI

KRS

0000962175

NIP

9552467798

REGON

380340678

Adres siedziby

Akwarelowa 34 / 5, 70-781 Szczecin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 marca 2022 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub co najmniej dwóch członków zarządu stowarzyszenia działając wspólnie. W przypadku zaciągania zobowiązania powyżej 20. 000,00 zł, konieczne jest uzyskanie zgody komisji rewizyjnej.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: a)prowadzenie działalności pożytku publicznego w szczególności edukacyjnej, kulturalnej sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, organizowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych w szczególności na rzecz dzieci młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w rozwijaniu swoich pasji zainteresowań, b)organizowanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów, c)działalność proekologiczna, w tym projektowanie przestrzeni publicznej, sadzenie azjatyckich roślin, tworzenie szlaków turystycznych przedstawiających roślinność azjatycką na terenie województwa zachodniopomorskiego, d)informowanie i promocja różnorodnych wydarzeń odbywających się na terenie regionu zachodniopomorskiego, e)informowanie i promocja wydarzeń związanych z azją, f)propagowanie kultury azjatyckiej i promocja regionu zachodniopomorskiego.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – PREZES ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane