Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

KRS

0000949089

NIP

5252894494

REGON

521165953

Adres siedziby

Karmelicka 9, 00-155 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

3 lutego 2022 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu. W razie powołania zarządu w składzie jednoosobowym, do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celami fundacji są: 1) finansowanie rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej szkoły wyższej wymiaru sprawiedliwości, zwanej dalej „uczelnią”; 2) udzielanie wsparcia materialnego i finansowego uczelni; 3) finansowanie rozwoju nauczycieli akademickich oraz wspieranie ich indywidualnej działalności badawczej; 4) działalność na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych uczelni oraz wspieranie wymiany akademickiej; 5) udzielanie wsparcia z przeznaczeniem na działalność kulturalną na rzecz środowiska akademickiego uczelni; 6) wspieranie działalności organizacji studenckich, a także indywidualnych i grupowych przedsięwzięć badawczych, dydaktycznych lub artystycznych, podejmowanych przez studentów uczelni; 7) udzielanie pomocy materialnej pracownikom i studentom uczelni, w szczególności pozostającym w trudnych warunkach materialnych; 8) wspieranie studentów wykazujących dobre postępy w nauce lub osiągnięcia sportowe; 9) upowszechnianie, propagowanie i popularyzacja kultury fizycznej i sportu, w tym sportu wyczynowego, w szczególności w środowisku akademickim; 10) promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomości obywatelskiej i narodowej, w szczególności w środowisku akademickim; 11) wspieranie, w szczególności w środowisku akademickim, postaw szacunku i współodpowiedzialności za Polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości i potrzeby utrwalenia; 12) kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do wartości niesionych przez kulturę fizyczną i sport, w szczególności w środowisku akademickim; 13) upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia, w szczególności w środowisku akademickim; 14) działalność charytatywna; 15) realizowanie szkoleń i programów edukacyjnych. 16) pozyskiwanie środowisk polonijnych i Polskich do współdziałania w pomocy dla polaków; 17) ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego, w tym pomoc materialna i finansowa przekazywana dla podmiotów pomagających polakom; 18) resocjalizacja i wspieranie osób osadzonych oraz opuszczających zakłady karne i areszty śledcze; 19) propagowanie dobrego wizerunku służby więziennej.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@FUNDACJAROZWOJUSWWS.PL

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022