Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 52, obowiązujące od 26 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000094699

NIP

5260251440

REGON

007025173

Data rejestracji

26 lutego 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność organizatorów turystyki

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Wydawanie książek

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwoju zainteresowań i specjalności

 • Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury

 • Kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia

 • Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia jak i osób niezrzeszonych

 • Prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji do aktywności na rynku pracy

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej

 • Działalność edukacyjna i kształceniowa prowadzona przez ośrodki nauki pilotażu i żeglarstwa związku harcerstwa Polskiego

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla zhp

 • Upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych

 • Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego

 • Inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży

 • Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działaności charytatywnej

 • Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych

 • Prowadzenie zdrowego trybu życia

 • Promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia

 • Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji

 • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Naczelnik związku harcerstwa Polskiego: -reprezentuje związek harcerstwa Polskiego na zewnątrz, -zarządza majatkiem i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika. Osobami upoważnionymi w imieniu związku harcerstwa Polskiego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są naczelnik i skarbnik związku harcerstwa Polskiego działający łącznie. Naczelnik związku harcerstwa Polskiego i skarbnik związku harcerstwa Polskiego mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom , mogą też wyrażać zgodę na udzielanie dalszych pełnomocnictw przez osobę umocowaną . W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.ZHP.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT.GK@ZHP.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST - 793 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003