Nazwa pełna

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

KRS

0000094699

NIP

5260251440

REGON

007025173

Adres siedziby

Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 lutego 2002 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Naczelnik związku harcerstwa Polskiego: -reprezentuje związek harcerstwa Polskiego na zewnątrz, -zarządza majatkiem i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy skarbnika. Osobami upoważnionymi w imieniu związku harcerstwa Polskiego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są naczelnik i skarbnik związku harcerstwa Polskiego działający łącznie. Naczelnik związku harcerstwa Polskiego i skarbnik związku harcerstwa Polskiego mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom , mogą też wyrażać zgodę na udzielanie dalszych pełnomocnictw przez osobę umocowaną . W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zobacz jeszcze 55 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Centralna Komisja Rewizyjna Związku Harcerstwa Polskiego Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 49 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

78,8 tys. zł

2012 r.

919 zł

2008 r.

855 zł

2007 r.

2,8 tys. zł

2006 r.

2,6 tys. zł

2005 r.

13 tys. zł

2004 r.

1,3 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2012
2020
1,3 mln zł 13 tys. zł 2,6 tys. zł 2,8 tys. zł 855 zł 919 zł 78,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

10,6 mln zł

9 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.ZHP.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST - 793 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003