Nazwa pełna

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Forma prawna

CECH RZEMIEŚLNICZY

KRS

0000094229

NIP

6191044051

REGON

000919418

Data rejestracji

22 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Kościelna 5, 56-500 Syców, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

  • Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa I doradztwo podatkowe

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu cechu rzemiosł róznych składają: starszy cechu I członek zarządu lub podstarszy cechu I członek zarządu, oświadczenia woli może także złożyć starszy cechu samodzielnie lub podstarszy cechu wraz z upoważnionym przez zarząd pracownikiem biura cechu.

Zobacz jeszcze 6 powiązań historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 powiązań historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR CECHÓW RZEMIEŚLNICZYCH 2 SĄD REJONOWY W KALISZU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009