Nazwa pełna

BEP MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000937259

NIP

9512531254

REGON

520678780

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

14 grudnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

117,7 tys. zł

Kapitał wpłacony

117,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu 1-osobowego spółka reprezentowana jest przez jedynego członka zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest 2 członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

26 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.BEPMEDICA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022