Nazwa pełna

NAUKOWA FUNDACJA POLPHARMY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000092523

NIP

5921992967

REGON

192665609

Data rejestracji

21 lutego 2002 r.

Data ostatniej zmiany

28 marca 2019 r.

Adres siedziby

Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie gazet

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wobec osób trzecich uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w pozostałym zakresie do reprezentowania fundacji I występowania w jej imieniu uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018