Nazwa pełna

NAUKOWA FUNDACJA POLPHARMY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000092523

NIP

5921992967

REGON

192665609

Data rejestracji

21 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie gazet

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji wobec osób trzecich uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w pozostałym zakresie do reprezentowania fundacji I występowania w jej imieniu uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018