Nazwa pełna

GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000009191

NIP

5830001184

REGON

000031182

Data rejestracji

24 kwietnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

5 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

120 mln zł

Kapitał wpłacony

120 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Naprawa I konserwacja statków I łodzi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja statków I konstrukcji pływających

  • Produkcja łodzi wycieczkowych I sportowych

  • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich I ciesielskich dla budownictwa

  • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

  • Obróbka metali I nakładanie powłok na metale

  • Naprawa I konserwacja maszyn

  • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

  • Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są:dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem jeżeli zarząd jest jednoosobowy - jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13400 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000