Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 10 sierpnia 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKI INSTYTUT PARTNERSTWA LEŚNEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000914774

NIP

7991978494

REGON

389643452

Data rejestracji

4 sierpnia 2021 r.

Adres siedziby

Osiedlowa 1A, 26-505 Orońsko, Polska

Cel działania

1. Udzielanie pomocy organizacyjnej, doradczej, finansowej i innej członkom stowarzyszenia oraz innym osobom i podmiotom w sektorze zagospodarowania i ochrony zasobów naturalnych rzeczpospolitej Polskiej 2. Łagodzenie sprzecznych interesów ww. Sektora i integrowanie jego elementów składowych w duchu dialogu społecznego 3. Podejmowanie działań na rzecz dialogu, rozwoju wiedzy i dobrych praktyk w zagospodarowaniu i ochronie Polskich zasobów naturalnych 4. Podejmowanie działań na rzecz zachowania bioróżnorodności oraz procesów naturalnych środowiska leśnego, w tym podnoszenie świadomości ekologiczno-leśnej człowieka 5. Prowadzenie działań na rzecz współczesnych wyzwań i możliwości takich jak eko-polis – lasy w mieście, stref wrażliwych ekologicznie i zrównoważonego rozwoju siedzib ludzkich 6. Przygotowywanie projektów rozwiązań systemowych i prawnych związanych z rozwojem leśnictwa Polskiego oraz propagowanie społecznej odpowiedzialności za Polskie lasy 7. Podejmowanie działań mających na celu ujawnianie i eliminowanie niepożądanych praktyk stosowanych w procesie zarządzania i nadzoru nad lasami publicznymi oraz obszarami chronionymi, tymi podnoszonymi przez media 8. Promocja działań wzmacniających wizerunek Polski jako gospodarza znaczących zasobów naturalnych w europie 9. Prowadzenie działań, także szkoleń, mających na celu zatrzymanie procesu negatywnej selekcji i odpływu wykwalifikowanych kadr pracowniczych z sektora zagospodarowania i ochrony zasobów naturalnych rzeczpospolitej Polskiej, podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz służących tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich 10. Prowadzenie wszelkich, dopuszczonych prawem działań mających na celu zwalczanie bulwersujących opinię publiczną zjawisk: nepotyzmu, dyskryminacji, poniżania oraz mobbingu pracowników zatrudnionych w podmiotach nadzorowanych przez administrację publiczną. 11. Zainicjowanie prac zmierzających do określenia zasad i standardów potwierdzania kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, zapewni ich jakość oraz zmniejszy ilość wypadków śmiertelnych, do których dochodzi na terenach zarządzanych przez lasy państwowe 12. Promocja, rozwój, organizowanie wolontariatu przyrodniczo- leśnego, nawiązywanie podejmowanie współpracy z instytucjami lokalnymi, międzynarodowymi działającymi w obrębie wolontariatu, tworzenie programów podejmowanie pożądanych działań społecznych w obszarze przyrodniczo-leśnym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz lub wyznacza innych członków stowarzyszenia do jego reprezentowania. Umowy, dokumenty powodujące zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz inne dokumenty powodujące zmiany składników majątkowych stowarzyszenia podpisują co najmniej dwaj członkowie zarządu w tym prezes lub skarbnik.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY