Nazwa pełna

IZBA RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

KRS

0000090118

NIP

6570386614

REGON

000447445

Adres siedziby

Warszawska 34, 25-312 Kielce, Polska

Forma prawna

IZBA RZEMIEŚLNICZA

Data rejestracji

12 lutego 2002 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych izby składają dwie osoby: jedna spośród zarządu (prezes, v-ce prezes, sekretarz) oraz dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków. Na zewnątrz izbę reprezentują: prezes zarządu, v-ce prezes i dyrektor izby lub osoby przez nich upoważnione.

Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

128,6 tys. zł

2012 r.

6,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RREJESTRY IZB RZEMIEŚLNICZYCH REJ 1 SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH, WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002