Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 28 września 2018 r.

Nazwa pełna

BIAŁORUSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO - KULTURALNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000090061

REGON

007026221

Data rejestracji

28 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Warszawska 11 / 1, Białystok, 15-062 Białystok 1, Polska

Cel działania

1. Działalność na rzecz rozwijania białoruskiej świadomości narodowej, 2. Umacnianie więzi przyjaznego współżycia ludności białoruskiej z narodem Polskim i innymi narodowościami, 3. Kształtowanie postaw aktywnego zaangażowania w rozwój gospodarczy kraju i poczucia obywatelskiej odpowiedzialności wśród ludności białoruskiej, 4. Zapoznanie ludności białoruskiej zamieszkałej w Polsce z kulturą Polską i kulturą innych narodowości, a ludności Polskiej z kulturą białoruską, 5. Wszechstronna popularyzacja wiedzy o republice białoruś, historii białorusi, gospodarce i kulturze narodu białoruskiego, 6. Dążenie do podnoszenia kultury środowiska białoruskiego we wszystkich dziedzinach życia z uwzględnieniem regionalnej specyfiki narodowej ludności białoruskiej, 7. Inspirowanie i organizowanie rozwoju białoruskiej twórczości artystycznej, kulturalnej, naukowej i literackiej oraz działalności wydawniczej, 8. Pielęgnowanie i rozwijanie białoruskiego folkloru, a także białoruskiej twórczości materialnej, 9. Sprawowanie społecznej opieki nad zabytkami kultury białoruskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności muzeum białoruskiego w hajnówce, 10. Propagowanie i wspomaganie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej wśrod białorusinów, 11. Aktywny udział w kampaniach wyborczych do sejmu, senatu i samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, 12. Współpraca z cerkwią prawosławną, a także innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, posiadającymi swych wyznawców w środowiskach białoruskich, 13. Współdziałanie z władzami i organizacjami oświatowymi w rozwijaniu szkolnictwa białoruskiego, 14. Inspirowanie samorządów lokalnych do opieki i pomocy finansowej w rozwoju kultury i oświaty białoruskiej.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu towarzystwa podpisują dwie osoby: przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz i główny księgowy. W sprawach dotyczących zwykłego zarządu oświadczenia woli składa jednoosobowo przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz zarządu głównego.

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY