Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 18 stycznia 2022 r.

Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY "METALOWIEC BIAŁYSTOK"

KRS

0000897819

NIP

9662149680

REGON

388789484

Adres siedziby

Trawiasta 28, 15-161 Białystok, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

30 kwietnia 2021 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i reprezentowania klubu na zewnatrz w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis prezesa zarządu lub dwóch pozostałych członków zarządu t. J. Wiceprezesa i członka zarządu równocześnie.

Cel działania

1. Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta białystok i powiatu poprzez uprawianie sportu, przede wszystkim zapasów. 2. Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej w zakresie sportu zapaśniczego na terenie kraju i poza nim. 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 4. Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji zdrowotnych. 5. Popularyzowanie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia i zachowań prozdrowotnych. 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 7. Przeciwdziałanie zagrożeniu patologiami społecznymi i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa. 8. Integracja środowiska i kreowanie pozytywnych postaw społecznych oraz zapewnienie właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. 9. Wspieranie dzieci i młodzieży i dorosłych w procesie edukacji. 10. Wychowywanie w miłości do ojczyzny, troski o naród i państwo, kształtowanie postaw patriotycznych. 11. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór