Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 27 kwietnia 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IMIENIA EMERYKA HUTTEN - CZAPSKIEGO

KRS

0000896940

NIP

6762596112

REGON

388754480

Adres siedziby

Aleja Zygmunta Krasińskiego 17 / 5, 31-111 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

27 kwietnia 2021 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie, z tym, że dla oświadczeń powodujących jednorazowo zobowiązanie fundacji w kwocie równej bądź wyższej niż 10. 000,00 zł niezbędne jest współdziałanie dwóch członków zarządu jednocześnie.

Cel działania

Działalność na rzecz obywateli Polskich i obywateli innych państw, w szczególności, pochodzenia białoruskiego, przebywających na terenie Polski lub planujących przyjazd do Polski w zakresie zgodnej z prawem pomocy, integracji i aktywizacji społecznej i zawodowej; Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w obrębie diaspor białoruskich na terenie Polski i za granicą; Wspieranie grup lub osób dyskryminowanych społecznie, w tym cudzoziemców i uchodźców, w szczególności pochodzenia białoruskiego.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór