Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 5 października 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-EKOLOGICZNYCH "EKOKĄTY"

KRS

0000893283

NIP

8961602595

REGON

388637455

Adres siedziby

Kasztanowa 2, Sadków, 55-080 Kąty Wrocławskie, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

8 kwietnia 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

1. Podejmowanie, organizowanie oraz wspieranie inicjatyw i działań ekologicznych, społecznych, kulturalnych. 2. Popularyzowanie idei ochrony środowiska naturalnego, szeroko rozumianej ekologii 3. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa ekologicznego, ekoturystyki i agroturystyki w powiecie wrocławskim, a w szczególności na terenie gminy kąty wrocławskie w związku z unikatowym położeniem tej gminy przez którą przepływa rzeka bystrzyca; 4. Działalność wspomagającą tworzenie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 5. Wspieranie szeroko rozumianej społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe, bezrobotni, niepełnosprawni, a także wszelkie grupy defaworyzowane oraz krzewienie postaw tolerancji 6. Wspieranie wszechstronnego rozwoju i zachowania międzykulturowości i wielokulturowości narodowościowej, reiigijnej, etnicznej i językowej pogranicza wschodniego oraz zbliżenia narodów i państw europy środkowej i wschodniej 7. Prowadzenie wszechstronnej edukacji (w tym w szczególności edukacji ekologicznej i regionalnej) wszelkich grup wiekowych, społecznych i zawodowych; 8. Krzewienie tradycji kresowych w nowoczesnej formule.

Beneficjenci rzeczywiści
  • REPREZENTANT - I WICEPREZES ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór