Nazwa pełna

EZE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000887361

NIP

9542824179

REGON

388327602

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 marca 2021 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

297 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i występowania w imieniu spółki wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem

  • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • W PRZYPADKU EZE 6 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA) NIE MA MOŻLIWOŚCI ZIDENTYFIKOWANIABENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSPOSÓB OKREŚLONY W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET PIERWSZE, DRUGIE, TRZECIE ORAZ CZWARTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA). NIE MA BOWIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA SPEŁNIAŁABY PRZESŁANKI OKREŚLONE W TYCH PRZEPISACH. TYM SAMYM ZASTOSOWANIE ZNAJDZIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY. DLATEGO SPÓŁKA JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021