Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

15 lutego 2002 r.

KRS

0000088401

NIP

6971018247

REGON

000826125

Adres siedziby

Augustyna Kordeckiego 66 / U1, 04-355 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty I wychowania, upowszechniania wiedzy I umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa I ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów I współpracy między społeczeństwami oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego. 2. Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego polski. 3. Organizacja czynnego wypoczynku dzieci I młodzieży. 4. Rozwój, popieranie I ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, służby radiokomunikacyjnej amatorskiej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem. 5. Podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę przydzielonych zakresów częstotliwości amatorskich, jak I pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości. 6. Obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych I systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Kształcenie ustawiczne dorosłych I pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Obrona narodowa

 • Organizowanie I wspieranie wszelkich form kształcenia I samokształcenia, zwłaszcza młodzieży, mającego na celu podnoszenie poziomu wiedzy technicznej o operatorskiej

 • Organizowanie wymiany kart potwierdzających łączności zwanych kartami qsl pomiędzy członkami pzk oraz członkami pzk, a członkami innych organizacji krótkofalarskich na świecie.

 • Działalność wydawniczą dotyczącą różnych dziedzin I aspektów amatorskiej łączności radiowej

 • Podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie spotkań, odczytów, wystaw mających na celu popularyzowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie.

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Radiokomunikacja

 • Działalność związana z bazami danych

 • Pozostała działalność związana ze sportem.

 • Skupianie w szeregach pzk osób fizycznych interesujących się aspektami łączności radiowej, zwłaszcza amatorskiej

 • Szerzenie wśród krótkofalowców idei przyjaźni I solidarności bez względu na ich narodowość, status społeczny oraz poglądy polityczne czy religijne

 • Podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie spotkań, odczytów, wystaw mających na celu popularyzowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie. S s prowadzenie współpracy I współdziałanie z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej I samorządu terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi krótkofalarstwa w polsce, a w szczególności zwalczania zakłóceń jako zagrożeń kryzysowych oraz dla ochrony ludności s

 • Reprezentowanie interesów krótkofalarstwa polskiego wobec właściwych organów administracji państwowej I samorządowej oraz organizacji międzynarodowych I zagranicznych, zwłaszcza w międzynarodowej unii radioamatorskiej jaru, realizowanie zaleceń I rezolucji jaru dotyczących zasad funkcjonowania amatorskich radiostacji bezobsługowych oraz zasad wykorzystywania przydzielonych służbie amatorskiej zakresów częstotliwości.

 • Popieranie I popularyzowanie działań członków pzk zajmujących się eksperymentami I praca nad nowymi rozwiązaniami w zakresie radiokomunikacji

 • Organizowaniew oddziałów terenowych pzk, klubów ogólnopolskich I terenowych pzk oraz wspieranie ich działalności

 • Organizowanie I popularyzacja radioamatorskich współzawodnictw sportowych krajowych oraz zagranicznych

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Pojedynczo, każdy z członków prezydium zg pzk z wyłączeniem oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych pzk, wymagane są podpisy dwóch członków prezydium zarządu głównego pzk: prezesa pzk (lub na podstawie upoważnienia prezesa pzk: wiceprezesa pzk lub sekretarza pzk) oraz skarbnika pzk.

Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.PZK.ORG.PL

Adres e-mail

HQPZK@PZK.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST - 922 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 39 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »