Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 40, obowiązujące od 3 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000088401

NIP

6971018247

REGON

000826125

Data rejestracji

15 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Augustyna Kordeckiego 66 / U1, 04-355 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego. 2. Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski. 3. Organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 4. Rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, służby radiokomunikacyjnej amatorskiej satelitarnej oraz pokrewnych dziedzin, zwanych łącznie krótkofalarstwem. 5. Podejmowanie stałych działań mających na celu ochronę przydzielonych zakresów częstotliwości amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów częstotliwości. 6. Obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych i systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania zakresie nowych rozwiązań w radiokomunikacji.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Obrona narodowa

 • Organizowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży, mającego na celu podnoszenie poziomu wiedzy technicznej o operatorskiej

 • Organizowanie wymiany kart potwierdzających łączności zwanych kartami qsl pomiędzy członkami pzk oraz członkami pzk, a członkami innych organizacji krótkofalarskich na świecie.

 • Działalność wydawniczą dotyczącą różnych dziedzin i aspektów amatorskiej łączności radiowej

 • Podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie spotkań, odczytów, wystaw mających na celu popularyzowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie.

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Radiokomunikacja

 • Działalność związana z bazami danych

 • Pozostała działalność związana ze sportem.

 • Skupianie w szeregach pzk osób fizycznych interesujących się aspektami łączności radiowej, zwłaszcza amatorskiej

 • Szerzenie wśród krótkofalowców idei przyjaźni i solidarności bez względu na ich narodowość, status społeczny oraz poglądy polityczne czy religijne

 • Podejmowanie innych przedsięwzięć, a w szczególności organizowanie spotkań, odczytów, wystaw mających na celu popularyzowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie. S s prowadzenie współpracy i współdziałanie z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi krótkofalarstwa w Polsce, a w szczególności zwalczania zakłóceń jako zagrożeń kryzysowych oraz dla ochrony ludności s

 • Reprezentowanie interesów krótkofalarstwa Polskiego wobec właściwych organów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji międzynarodowych i zagranicznych, zwłaszcza w międzynarodowej unii radioamatorskiej jaru, realizowanie zaleceń i rezolucji jaru dotyczących zasad funkcjonowania amatorskich radiostacji bezobsługowych oraz zasad wykorzystywania przydzielonych służbie amatorskiej zakresów częstotliwości.

 • Popieranie i popularyzowanie działań członków pzk zajmujących się eksperymentami i praca nad nowymi rozwiązaniami w zakresie radiokomunikacji

 • Organizowaniew oddziałów terenowych pzk, klubów ogólnopolskich i terenowych pzk oraz wspieranie ich działalności

 • Organizowanie i popularyzacja radioamatorskich współzawodnictw sportowych krajowych oraz zagranicznych

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Pojedynczo, każdy z członków prezydium zg pzk z wyłączeniem oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych pzk, wymagane są podpisy dwóch członków prezydium zarządu głównego pzk: prezesa pzk (lub na podstawie upoważnienia prezesa pzk: wiceprezesa pzk lub sekretarza pzk) oraz skarbnika pzk.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.PZK.ORG.PL

Adres e-mail

HQPZK@PZK.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST - 922 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY