Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 grudnia 2020 r.

Nazwa pełna

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA "BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY"

Forma prawna

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ

KRS

0000872495

NIP

7011007676

REGON

387690720

Data rejestracji

8 grudnia 2020 r.

Adres siedziby

Koszykowa 24 / 12, 00-553 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Reprezentowanie na szczeblu krajowym wspólnych interesów zrzeszonych członków; 2. Działanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego (i branżowego) oraz wzmacniania świadomości i aktywności społecznej obywateli rp; 3. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji samorządowych; 4. Wspieranie działalności organizacji członków federacji w zakresie realizacji ich założeń statutowych oraz ochrona ich wspólnych interesów; 5. Rzecznictwo interesów organizacji samorządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządów branżowych; 6. Oddziaływanie na kształtowanie prawodawstwa dotyczącego samorządu na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim; 7. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i samorządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli; 8. Działanie na rzecz integrowania wspólnot lokalnych;. 9. Promowanie osiągnięć jednostek samorządu terytorialnego, samorządowców, oraz obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych; 10. Wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomiędzy samorządami a także pomiędzy samorządowcami; 11. Wspieranie zaangażowania obywateli w życie publiczne poprzez realizowanie biernego prawa wyborczego poprzez udział w wyborach organizowanych na terenie rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Federacja jest reprezentowana a zewnątrz przez dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów, działających łącznie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY