Nazwa pełna

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000008723

NIP

8960005673

REGON

930041341

Data rejestracji

27 kwietnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

12 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 17, 00-854 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1 mld zł

Kapitał wpłacony

1 mld zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Leasing finansowy

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych I towarów giełdowych

 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu banku umocowani są: a) prezes zarządu - samodzielnie b) dwaj członkowie zarządu łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem, albo dwaj prokurenci łącznie. Mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą, wymieniona, w pkt b/, albo z innym pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.SANTANDER.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2655 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000