Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 27 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

MARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W CHEŁMIE

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000087011

NIP

5631292339

REGON

110128427

Data rejestracji

18 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Wojsławicka 7, 22-100 Chełm, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

12. 07. 2002 r.; Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia marka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w chełmie z dnia 12 lipca 2002 r. Sporządzona przez notariusza jacka przetockiego w kancelarii notarialnej w chełmie rep. A nr 3672/02;

Finanse

Kapitał zakładowy

44 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja artykułów spożywczych i napojów

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; Inżynieria lądowa i wodna

 • Wykonywanie instalacji budowlanych

 • Budownictwo

 • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

 • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

 • Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami

 • Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

 • Transport lądowy; Transport rurociągowy

 • Działalność wspomagająca transport; Działalność związana z turystyką

 • Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno- rentowych

 • Obsługa nieruchomości

 • Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

 • Hotele i restauracje

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Garbowanie i wyprawianie skór

 • Produkcja toreb ręcznych i wyrobów rymarskich

 • Produkcja obuwia

 • Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń

Kuratorzy
 • Od 27 lutego 2020 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Art. 818 § 2 k. P. C.

  Data powołania

  27.02.2020

Wspólnicy
 • Od 19 sierpnia 2003 r.

  880 udziałów po 50 zł każdy na łączną kwotę 44.000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 432 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W CHEŁMIE