Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 26 lutego 2021 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM ANCYMON"

KRS

0000867812

NIP

8272325387

REGON

387619739

Adres siedziby

18, Wojtyszki, 98-277 Brąszewice, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

2 grudnia 2020 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu fundacji działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Do celów statutowych fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: 1) ochrony zwierząt, w tym w szczególności: a) zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt, w tym propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizacja programu sterylizacji i kastracji, b) niesienie pomocy bezpańskim, chorym, cierpiącym i porzuconym zwierzętom, c) adopcji zwierząt, d) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, e) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, f) upowszechnianie i ochrony praw zwierząt, g) ochrona dzikich zwierząt, h) ochrona i pomoc zwierzętom bezdomnym i gospodarskim; 2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4) działalności charytatywnej - opiekuńczej na rzecz osób bezdomnych, ubogich, chorych i cierpiących; 5) ochrona i promocja zdrowia; 6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9) wypoczynku dzieci i młodzieży; 10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 11) promocji i organizacji wolontariatu; 12) promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 13) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 14) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt. 1-13 powyżej.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór