Koszty ogółem

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej

Koszty - Amortyzacja

Koszty - Zużycie materiałów i energii

Koszty - Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty - Usługi obce

Koszty - Podatki i opłaty

Koszty - Wynagrodzenia

Koszty - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty - Pozostałe

Pozostałe koszty i straty

Pozostałe koszty operacyjne - Inne

Koszty finansowe - Odsetki

Koszty finansowe - Inne

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe