Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 13 grudnia 2018 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000085397

NIP

5252097303

REGON

013131700

Data rejestracji

24 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 / P. Viii, 00-124 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest popieranie rozwoju sądownictwa polubownego /arbitrażu/, zwłaszcza w zakresie rozstrzygania sporów wynikających między podmiotami gospodarczymi zarówno w stosunkach wewnątrzkrajowych, jak i międzynarodowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo do reprezentowania stowarzyszenia przysługuje jednoosobowo prezesowi, wiceprezesowi, sekretarzowi generalnemu oraz skarbnikowi. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym przynajmniej jednego, któremu przysługuje prawo reprezentowania stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST1027 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY