Przychody ogółem

Pozostałe przychody operacyjne - Inne

Przychody finansowe - Odsetki

Przychody finansowe - Dywidendy i udziały w zyskach

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe