Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 13 listopada 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE FORUM MNIEJSZOŚCI PODLASIA

KRS

0000849242

NIP

5432188728

REGON

386513631

Adres siedziby

Ogrodowa 60A, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 lipca 2020 r.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest przewodniczący zarządu głównego lub co najmniej dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie

Cel działania

A) działalnie na rzecz integracji oraz rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych, b) tworzenie warunków do integracji społecznej, c) wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych, d) wspieranie i tworzenie warunków do integracji społecznej migrantów, e) organizacja życia naukowego, społecznego i kulturalnego, f) działanie na rzecz zwiększenia udziału członków mniejszości narodowych i etnicznych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym, g) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających członków mniejszości pełnienie funkcji społecznych i zawodowych, h) reprezentowanie interesów mniejszości narodowych i etnicznych w przestrzeni publicznej oraz podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na wsiach i w miastach, i) ułatwianie członkom mniejszości narodowych i etnicznych kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, j) upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji mniejszości w Polsce, k) poszerzanie grona osób chcących aktywnie działać na rzecz poprawy sytuacji mniejszości w Polsce, l) działalnie i wsparcie osób niepełnosprawnych, m) aktywne działanie na rzecz doprowadzenia do konkretnych zmian prawnych, które poprawiają sytuację mniejszości narodowych i etnicznych, n) propagowanie idei samorządności wśród członków mniejszości narodowych i etnicznych, o) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, p) promocja ekologii i ochrony środowiska, q) działalnie na rzecz praw zwierząt, r) działanie na rzecz organizacji, których stowarzyszenie jest członkiem lub z którym łączy je umowa stowarzyszenia, s) pośredniczenie i ułatwianie kontaktów pomiędzy obywatelami, podmiotami władzy i instytucji życia publicznego, t) wzmacnianie kontroli obywateli nad działalnością podmiotów władzy i instytucji życia publicznego, u) podtrzymywanie więzów przyjaźni w środowiskach o poglądach prospołecznych, v) okazywanie pomocy wszystkim członkom stowarzyszenia znajdującym się w potrzebie, w) działanie na rzecz edukacji, zdrowia, sportu i kultury, nauki i animizowanie życia naukowego społeczności akademickich, x) upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, y) działanie na rzecz aktywnej współpracy międzypokoleniowej.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FORUMMNIEJSZOSCIPODLASIA@GMAIL.COM