Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 9 października 2020 r.

Nazwa pełna

PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU UKRAINY

KRS

0000849035

NIP

8733277144

REGON

387250292

Adres siedziby

Artura Grottgera 6, 33-100 Tarnów, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

9 października 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji uprawnionych jest dwóch członków zarządu fundacji łącznie. Oświadczenia woli w imieniu zarządu fundacji upoważniony jest prezes wraz z drugim członkiem zarządu.

  • PREZES ZARZĄDU

  • VICE-PREZES ZARZĄDU

  • Od 9 października 2020 r.

    SEKRETARZ

Cel działania

A. Promocja i ochrona wizerunku ukrainy oraz ukraińskiej gospodarki; B. Inspirowanie oraz współtworzenie warunków do budowy wartości i rozwoju ukraińskich państwowych spółek z oraz ukraińskiej przedsiębiorczości; C. Promocja w europie z udziaiem spółek skarbu państwa i ukraińskiej przedsiębiorczości; D. Kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez ukraińskie spółki państwowe oraz świadomości w ue odbioru społecznego o bezpiecznym inwestowaniu na ukrainie; E. Wspieranie działań budujących dobre praktyki rynkowe; F. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i pracowników ukraińskich przedsiębiorstw, w tym spółek z udziaiem skarbu państwa; G. Integrowanie środowiska naukowo-badawczego oraz kadry zarządzającej z ukraińskich przedsiębiorstw; H. Promowanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w tym trendów i doświadczeń międzynarodowych, nowoczesnej organizacji pracy oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw; I. Wspieranie działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, promocji wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz w dziedzinie współpracy międzynarodowej; J. Wspieranie rozwoju i promocja ukraińskiego rynku finansowego, w szczególności przez promocję; Inwestowania na rynku kapitałowym; K. Wspieranie działalności z dziedziny edukacji, szkolnictwa oraz ochrony zdrowia i rehabilitacji; L. Wspieranie działalności na rzecz rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; M. Wspieranie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Cd. Par. 4 statutu

Rada Fundacji Organ nadzoru
  • Od 9 października 2020 r.

Organ sprawujący nadzór