Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 16 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKIE TOWARZYSTWO WRESTLINGOWE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000846162

NIP

6272767546

REGON

386304436

Data rejestracji

16 czerwca 2020 r.

Adres siedziby

Powstańców 70 / 3, 41-500 Chorzów, Polska

Cel działania

1. Celem stowarzyszenia jest krzewienie idei aktywności fizycznej, w szczególności wrestlingu oraz innych sportów zapewniających rozrywkę poprzez aktywność fizyczną z formami walki i aktorstwa 2. Ponadto celami stowarzyszenia są: a) kultura fizyczna i sport b) ochrona i promocja zdrowia c) oświata, nauka, edukacja i wychowanie d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw kulturalnych, w a szczególności promocja kultury i tradycji e) turystyka i krajoznawstwo f) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami g) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym j) pomocy społecznej k) działania na rzecz grup marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, których celem będzie wyrównianie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług i informacji l)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy m) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym n) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, pomoc potrzebującym i osobom niepełnosprawnym o) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości p) działalność charytatywna i dobroczynność q) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym r) wspieranie wolontariatu s) promocja idei społecznej odpowiedzialnośći biznesu oraz zatrudniania socjalnego wśród przedsiębiorców t) budowanie lokalnego partnerstwa między sektorem publicznym, biznesem a sektorem pozarządowym u) wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej v) ekologia, ochrona środowiska i ochrona zwierząt w) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia uprawnieni są jednoosobowo każdy członek zarządu

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY