Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 4 czerwca 2024 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ROZWOJU EDUKACJI "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"

KRS

0000845399

NIP

6922523850

REGON

386262554

Adres siedziby

Szpakowa 1, 59-300 Lubin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 czerwca 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

I . Wsparcie lokalnych instytucji oświatowych w pozyskiwaniu środków na rozwój infrastruktury i poszerzenie oferty edukacyjnej, 2. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, 3. Poprawa jakości kształcenia, 4. Wspieranie nowoczesnych form edukacji, 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 6. Krzewienie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, 7. Upowszechnianie ochrony środowiska, 8. Podejmowanie działań w zakresie propagowania obronności państwa i edukacji pro-obronnej, 9. Podejmowanie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 10. Działalność charytatywna, ii . Ochrona i promocja zdrowia, 12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 13. Promocja i organizacja wolontariatu, 14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej 15. Wspieranie edukacji, oświaty, nauki i wychowania 16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 17. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka 18. Działalność na rzecz integracji europejskiej 19. Upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony praw konsumentów 20. Pomocy polonii i polakom za granicą 21 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka a także działania wspomagające rozwój demokracji 22. Pomoc społeczna, w tym pomoc uczniom i ich rodzinom w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (uczniów).

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór