Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKI INSTYTUT GEOPOLITYKI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000844840

NIP

5252825518

REGON

386249275

Data rejestracji

8 czerwca 2020 r.

Adres siedziby

Świętokrzyska 18 / 410, 00-052 Warszawa, Polska

Cel działania

A) działanie na rzecz współpracy transatlantyckiej i wzmacniania obecności sojuszu północnoatlantyckiego na terytorium Polski, b) upowszechnianie wiedzy z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych, prawa, gospodarki oraz polityki zagranicznej rzeczypospolitej Polskiej, w tym działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. C) rozwijanie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz współpracy państw europy środkowej i wschodniej, d) budowa rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, e) wzmacnianie podmiotowości państwa Polskiego zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym przede wszystkim w obszarze polityki gospodarczej, stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa oraz tzw. Miękkiej potęgi (soft power) f) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością fundacji, g) organizowanie i finansowanie badań, konferencji i seminariów naukowych, kursów, szkoleń, warsztatów oraz konkursów naukowych i edukacyjnych, w tym działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, h) podtrzymywane i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, i) działalność w zakresie wspierania ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, j) wspieranie działalności edukacyjnej oraz sfery naukowo-badawczej, rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności zaś start-upów i w zakresie nowych technologii, k) podnoszenie społecznej świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa i dezinformacji, l) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, dalszy ciąg wg. Statutu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację reprezentuje jednoosobowo każdy członek zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY