Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 26 września 2023 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

KRS

0000844504

NIP

6152061594

REGON

386213225

Adres siedziby

Ignacego Daszyńskiego 54A, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

3 czerwca 2020 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest prezes zarządu fundacji działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu fundacji działających łącznie.

Cel działania

Do celów statutowych fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie: a reprezentowania, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. : dz. U. Z 2020 r. Poz. 261, "Uoze"), oraz szeroko pojętego koordynowania południowo- zachodniego klastra energii, działającego na podstawie zawartego w łagowie porozumienia o ustanowieniu południowo-zachodniego klastra energii z dnia 25 września 2017 roku; B) poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, efektywnego wykorzystania regionalnych zasobów energii, w tym przy wykorzystaniu instytucji klastrów energii; C) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, w tymi wsparcie przedsiębiorców we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu; D) działalności wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; E) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia i jakości życia obywateli; F) stymulowania rozwoju regionu z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w szczególności przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; G) wspierania wszelkich inicjatyw na rzecz oraz rozpowszechnianie idei klastrów energii, energetyki rozproszonej, zrównoważonego rozwoju oraz prosumenta; H) promowania energetyki niskoemisyjnej; I) wpierania nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie wzrostu świadomości dotyczącej zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii; J) poprawy konkurencyjności klastrów energii na rynku.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór