Aktywa ogółem

Aktywa trwałe

Aktywa Obrotowe

Aktywa - Należności krótkoterminowe

Aktywa - Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem