Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW ENERGETYKI POLSKIEJ

KRS

0000835298

NIP

7010977119

REGON

385855973

Adres siedziby

Mysia 2, 00-496 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

26 marca 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji związku oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu uprawniony jest prezes zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Podstawowym celem i zadaniem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w szczególności wobec przedstawicieli administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych, innych organizacji, w tym pozarządowych i samorządu gospodarczego, zarówno na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, jak i na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez: 1) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego harmonijny rozwój sektora energetycznego i stosunków pracy oraz uwzględniającego prawa i interesy zrzeszonych pracodawców; 2) podejmowanie działań mających na celu popularyzację problematyki związanej z polityką społeczną i gospodarczą oraz rozwiązań stosowanych w innych państwach członkowskich unii europejskiej; 3) kreowanie rozwiązań formalnych i wspieranie członków związku w prowadzeniu rokowań, negocjacji i konsultacji zbiorowych; 4) zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych; 5) podejmowanie działań na rzecz współpracy ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi pracowników, szczególnie w celu wspierania harmonijnego rozwoju sektora energetycznego i stosunków pracy oraz kształtowania i utrzymywania spokoju społecznego; 6) upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu, profesjonalizmu menedżerskiego oraz wysokich standardów etycznych w biznesie; 7) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców; 8) jednoczenie pracodawców wokół działań na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego w sferze stosunków pracy i stabilności społecznej z poszanowaniem interesów pracodawców; 9) podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do zapewnienia właściwych warunków pracy, podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego i osobistego pracowników, a także poszanowania ich godności; Cd wg statutu

Rada Główna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komitet założycielski
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020