Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 18 marca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ HUMANIZMU, RACJONALIZMU I ŚWIECKOŚCI "OMNIUM"

KRS

0000834471

NIP

5842792487

REGON

385825392

Adres siedziby

Czerwony Dwór 8, 80-383 Gdańsk, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

16 marca 2020 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego w sprawach majątkowych powyżej 50 000 złotych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

Cel działania

Misja stowarzyszenia realizowana jest poprzez podejmowanie następujących działań i realizację następujących celów:1. Zintegrowanie środowisk,organizacji i grup działających na rzecz świeckości instytucji publicznych oraz wartości humanistycznych i racjonalistycznych. 2. Promowanie wartości humanizmu europejskiego wśród mieszkańców regionu pomorskiego i całej Polski; 3. Wspieranie idei racjonalistycznych w edukacji, nauce, debacie społecznej i politycznej; 4. Inicjowanie i wspieranie akcji edukacyjnych w instytucjach publicznych, społecznych i prywatnych,promujących wiedzę na temat konieczności zachowywania w nich zasady neutralności światopoglądowej i niezależności instytucji publicznych od kościołów i związków wyznaniowych,5. Wspieranie i promowanie praworządności,praw człowieka i swobód obywatelskich; Działanie na rzecz równości wobec prawa wszystkich obywateli oraz na rzecz zapewnienia gwarancji wolności jednostki w ramach obowiązującego prawa; 6. Rozwijanie postaw tolerancyjnych,wspieranie grup społecznie dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją; Zwalczanie nieuzasadnionych uprzedzeń,stereotypów i antagonizmów; Wspieranie idei społeczeństwa otwartego; 7. Przeciwdziałanie szerzeniu się szkodliwych teorii,pochodzących od źródeł niepotwierdzonych (nieumotywowanych) naukowo; Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzmocnienie roli weryfikacyjnej i kontrolnej mediów publicznych i prywatnych; Osiągnięcie szerokiego porozumienia z władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w kierunku zapewnienia ciągłego i bieżącego eliminowania z przestrzeni medialnej, w tym internetowej, informacji nieprawdziwych i teorii bez rzetelnej podbudowy naukowej; (... ).

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]