Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 28 lutego 2024 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KRS

0000832837

NIP

9592032351

REGON

385736056

Adres siedziby

Jagiellońska 49 / 45, 25-606 Kielce, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

5 marca 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes lub wiceprezes zarządu fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu fundacji działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celem fundacji jest: 1) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym rozwój samorządów terytorialnych; 2) prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości prawnej i ekonomicznej obywateli oraz wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i promocja przedsiębiorczości; 3) prowadzenie i wspieranie działań z zakresu monitoringu życia publicznego, w tym działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej oraz na rzecz efektywnego i przejrzystego gospodarowania majątkiem publicznym; 4) działania na rzecz ochrony swobód obywatelskich, wolności i praw człowieka we wszystkich aspektach; 5) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego; 6) wspieranie rozwoju demokracji, w tym wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej, w kraju i za granicą; 7) promocja w kraju i za granicą wartości demokratycznych oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski; 8) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja postaw propaństwowych i proobywatelskich; 9) działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 10) promocja zrównoważonego rozwoju, postaw proekologicznych i dbałości o środowisko naturalne; 11) wspieranie rozwoju edukacji, oświaty oraz szkolnictwa wyższego; 12) działalność charytatywna; 13) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 14) działalność na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa; 15) działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego; 16) działalność na rzecz obronności państwa i działalność sił zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej; 17) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 18) promocja i organizacja wolontariatu oraz pozostałe punkty § 5 statutu.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór