Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT ZIELONEJ PRZYSZŁOŚCI

KRS

0000830588

NIP

6653029377

REGON

385630702

Adres siedziby

3 Maja 1-3, 62-500 Konin, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 lutego 2020 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa prezes zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

Celami fundacji są: 1. Działalność na rzecz procesu sprawiedliwej transformacji związanej z odejściem od gospodarki opartej na węglu. 2. Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu wielkopolski wschodniej. 3. Działalność na rzecz ochrony środowiska. 4. Działalność kulturalna i edukacyjna. 5. Promowanie oraz wspieranie nowoczesnych programów edukacyjnych. 6. Udostępnianie i promocja wiedzy na temat sprawiedliwej transformacji, ochrony środowiska i technologii. 7. Działalność wspomagająca wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży. 8. Działalność na rzecz pobudzania przedsiębiorczości i kreatywności. 9. Popularyzowanie wiedzy i umiejętności. 10. Propagowanie nowoczesnych technologii. 11. Propagowanie ekologicznego stylu życia i elektromobilności. 12. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie więzi lokalnych i pielęgnowanie tradycji lokalnych. 13. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju lokalnej społeczności. 14. Działalność na rzecz ładu przestrzennego, estetyki przestrzeni, ochrony krajobrazu, działań skupionych na niwelowaniu barier architektonicznych. 15. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 16. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

32,3 tys. zł

Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020