Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 10 stycznia 2018 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ BIESZCZADZKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000083043

NIP

6891010114

REGON

370008259

Data rejestracji

22 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Rynek 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, Polska

Cel działania

Pttk skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie po kraju i za granicą. Reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa. Celem pttk jest rozwijanie kultury i kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo. Pttk: budzi i pogłębia umiłowanie kraju ojczystego, a także jego regionów, kształtuje postawy patriotyczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski. Krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne. Szerzy kulturę turystyki, wykorzystuje poznawcze, wychowawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa. Pomaga w wędrownictwie indywidualnym, organizuje rajdy, złazy, zloty, rejsy, spławy i inne imprezy, tworzy i upowszechnia system odznak służących rozwojowi kultury fizycznej i kultury wędrowania. Szerzy wiedzę ekologiczną, inspiruje i prowadzi prace na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego Polski i europy oraz czynnie wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie. Aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury. Popularyzuje dorobek Polski wśród turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom Polskim wyjeżdzających za granicę poznawanie walorów krajoznawczych życia i osiągnięć innych krajów. Współdziała i udziela fachowej pomocy towarzystwom i organizacjom opiekującym się polakami i dziedzictwem kultury Polskiej poza granicami. Szkoli kadry dla realizacji celów towarzystwa. Kultywuje tradycje turystyczne oraz krzewi historię i dorobek towarzystwa i jego poprzedników.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa i skarbnika lub innych osób upoważnionych przez zarząd.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 41 SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE