Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 26 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA ATHENAEUM DUCTORUM LIBERTATIS

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000830293

NIP

7010973618

REGON

385639927

Data rejestracji

25 lutego 2020 r.

Adres siedziby

Filtrowa 63 / 43, 02-056 Warszawa, Polska

Cel działania

1) promocja, wspomaganie i animacja aktywności obywatelskiej w celu kształtowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na tradycyjnych wartościach kulturowych; 2) kształcenie, promocja i wspieranie rozwoju liderów w sferze publicznej, społecznej i międzynarodowej; 3) wspieranie wolności badań naukowych; 4) diagnozowanie istotnych problemów społecznych i opracowywanie strategii rozwiązywania tych problemów oraz kształcenie w tym zakresie liderów społecznych i politycznych; 5) edukacja obywatelska i pomoc w kształceniu kadr w szczególności dla społeczności lokalnych w celu wspierania społeczeństwa obywatelskiego i ochrony wolności; 6) wspieranie działań nakierowanych na podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego i tradycji narodowej oraz kształcenie w tym zakresie kadr oraz liderów; 7) diagnozowanie istotnych problemów związanych z migracją oraz pomocą humanitarną i opracowywanie strategii rozwiązywania tych problemów oraz kształcenie w tym zakresie liderów społecznych i politycznych; 8) edukacja w zakresie przywództwa, działania nakierowane na wspieranie rozwoju osób zainteresowanych pełnieniem roli liderów we wszelkich sferach życia publicznego; 9) budowanie świadomości znaczenia polityki historycznej, edukacja w zakresie polityki historycznej i umiejętności jej kreowania; 10) wspieranie i promowanie współpracy między organizacjami obywatelskimi i instytucjami działającymi | na terenie unii europejskiej i nato oraz w państwach aspirujących do członkostwa w mch; 11) inicjowanie w przestrzeni publicznej wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych oraz wydarzeń o charakterze patriotycznym i światopoglądowym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu fundacji działający samodzielnie. Jeśli zarząd jest jednoosobowy wówczas fundajcę reprezentuje jedyny członek zarządu

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020