Nazwa pełna

INSTYTUT ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000830208

NIP

5732917775

REGON

385609702

Data rejestracji

21 lutego 2020 r.

Adres siedziby

Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 24 / 10, 42-200 Częstochowa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1. Działalność ekologiczna, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 2. Podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy warunków bytowania zwierząt, 3. Upowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody i bioróżnorodności, 4. Ochrona zwierząt, 5. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych, 6. Upowszechnianie wiedzy prawnej i wspieranie inicjatyw legislacyjnych, 7. Poradnictwo prawne, 8. Wspieranie działań na rzecz walki z przestępczością, 9. Działalność edukacyjna, 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11. Działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia, 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 13. Działalność wspomagająca obronność państwa i działalność sił zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności, 14. Walka z mową nienawiści, 15. Promocja i organizacja wolontariatu, 16. Wspieranie, prowadzenie i promowanie zrównoważonego rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa, 17. Wpieranie ofiar przestępstw, 18. Ochrona praw człowieka.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działając łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.ANALIZASRODOWISKOWA.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY