Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 27 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA PERUNA

KRS

0000825432

NIP

6772450479

REGON

385387845

Adres siedziby

Balicka 218, 30-198 Kraków, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

27 stycznia 2020 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji ,w tym w sprawach majątkowych ,uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu

Cel działania

1. Celem głównym fundacji jest ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt 2. Celami szczegółowymi fundacji są: 1). Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt 2). Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej ,pro zwierzęcy lobbing ,współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt 3) propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji,metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt 4. )spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą propagujące odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami 5)doraźna pomoc zwierzętom i zapewnienie i i zapewnienie im opieki w tym zwierzętom dzikim 6) propagowanie spędzania aktywnego czasu ze zwierzętami

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór