Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 22 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "MŁODOROŚLI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000823851

NIP

5842790459

REGON

385350434

Data rejestracji

17 stycznia 2020 r.

Adres siedziby

Lirowa 17, 80-298 Gdańsk, Polska

Cel działania

1. Fundacja realizuje następujące cele: 1) szeroko rozumiana pomoc społeczna, w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie wspierania rodziny i pieczy instytucjonalnej; 2) ochrona dzieci i dorosłych przed przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz przez, zaniedbanie, 3) ochrona dzieci i rodzin przed wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz wyrównania szans tychże rodzin; 4) pomoc rodzinom i dzieciom w sytuacjach kryzysowych, trudnych sytuacjach życiowych oraz wspieranie rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych; 5) działalność na rzecz ochrony praw dziecka i człowieka, ich upowszechniania i przestrzegania; 6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomoc osobom, których problemy te dotyczą; 7) organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży; 8) wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży a także ich rodzin; 9) tworzenie miejsc pracy w sektorze pomocy społecznej;

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu fundacji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach wymagany jest podpis prezesa zarządu fundacji, działającego samodzielnie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

OLGA.PAJEWSKA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020