Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000082324

NIP

9181757199

REGON

950418480

Data rejestracji

28 stycznia 2002 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Kościuszki 65 / 10, 23-400 Biłgoraj, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności ziemi biłgorajskiej i przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań w zakresie: 1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 2. Kultury, sportu i turystyki. 3. Ochrony środowiska. 4. Programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji i wychowania. 5. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.

 • Prowadzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii i przestęczości młodzieży.

 • Wspierania finansowe programów pomocy osobom bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym i patologicznym, osobom samotnie wychowującym dzieci, dzieciom ze środowisk zagrożonych, osobom niepełnosprawnym.

 • Wspierania finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Finansowanie organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Finansowanie zabiegów leczniczych osób w stanie zagrożenia życia nie posiadających środków finansowych.

 • Wspieranie i finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej.

 • Finansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków medycznych dla placówek publicznej służby zdrowia.

 • Finansowanie budowy i rozbudowy publicznej służby zdrowia.

 • Wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu służąca lokalnej społeczności. Pomoc finansowa dla organizacji instytucji działających w tym zakresie.

 • Pomoc finansowa dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem i turystyką. Finansowanie imprez sportowych i turystycznych organizowanych dla społeczności regionu.

 • Wsparcie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie.

 • Finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu regionu.

 • Prowadzenie programu stypendialnego i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.

 • Wsparcie finansowe dla programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu regionu.

 • Finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.

 • Finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

 • Wsparcie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, budownictwa mieszkaniowego dla samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa publicznego, budowy strażnic jednostek pożarowych oraz ich wyposarzenia i utrzymania, poprawy estetyki otoczenia w regionie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FLZB.LBL.PL

Adres e-mail

FLZB@LBL.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5742 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY- SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY