Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

28 stycznia 2002 r.

KRS

0000082324

NIP

9181757199

REGON

950418480

Adres siedziby

Kościuszki 65 / 10, 23-400 Biłgoraj, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego I poprawy jakości życia społeczności ziemi biłgorajskiej I przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań w zakresie: 1. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej I rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 2. Kultury, sportu I turystyki. 3. Ochrony środowiska. 4. Programów naukowo-badawczych, oświaty, edukacji I wychowania. 5. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Współpraca z organizacjami krajowymi I zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń I realizacji wspólnych programów dobroczynnych.

 • Prowadzenie I finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii I przestęczości młodzieży.

 • Wspierania finansowe programów pomocy osobom bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym I patologicznym, osobom samotnie wychowującym dzieci, dzieciom ze środowisk zagrożonych, osobom niepełnosprawnym.

 • Wspierania finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej I zawodowej osób niepełnosprawnych. Finansowanie organizacji I instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • Finansowanie zabiegów leczniczych osób w stanie zagrożenia życia nie posiadających środków finansowych.

 • Wspieranie I finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej.

 • Finansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia I środków medycznych dla placówek publicznej służby zdrowia.

 • Finansowanie budowy I rozbudowy publicznej służby zdrowia.

 • Wspieranie finansowe imprez, programów I wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, folkloru, tradycji I kultury regionu służąca lokalnej społeczności. Pomoc finansowa dla organizacji instytucji działających w tym zakresie.

 • Pomoc finansowa dla organizacji I instytucji zajmujących się sportem I turystyką. Finansowanie imprez sportowych I turystycznych organizowanych dla społeczności regionu.

 • Wsparcie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej I turystycznej w regionie.

 • Finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska I krajobrazu regionu.

 • Prowadzenie programu stypendialnego I finansowanie stypendiów dla dzieci I młodzieży.

 • Wsparcie finansowe dla programów naukowych I badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu regionu.

 • Finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych I nowych form kształcenia w regionie.

 • Finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych I niepełnosprawnych.

 • Wsparcie finansowe inicjatyw społecznych I projektów w zakresie budowy dróg I sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, budownictwa mieszkaniowego dla samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa publicznego, budowy strażnic jednostek pożarowych oraz ich wyposarzenia I utrzymania, poprawy estetyki otoczenia w regionie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.FLZB.LBL.PL

Adres e-mail

FLZB@LBL.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5742 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY- SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 35 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »