Nazwa pełna

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000082312

NIP

5260250972

REGON

012021984

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

42 mln zł

Kapitał wpłacony

42 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Giełdy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki są upoważnieni dwaj członkowie zarządu giełdy, lub członek zarządu giełdy łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

35 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

GPW

Liczba wyemitowanych akcji:

42 mln

Wartość rynkowa:

1,7 mld zł

Decyzje UOKiK

29 sierpnia 2018 r.

DKK-153/2018

Kontrola koncentracji

12 stycznia 2012 r.

DKK-1/2012

Kontrola koncentracji

Rada Giełdy Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 75 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

19,1 mln zł

2020 r.

4,6 mln zł

2019 r.

34,5 mln zł

2013 r.

97,2 zł

2013
2019
2020
2021
97,2 zł 34,5 mln zł 4,6 mln zł 19,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

62 mln zł

34,5 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.GPW.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 26777 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001