Nazwa pełna

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000082312

NIP

5260250972

REGON

012021984

Data rejestracji

17 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Książęca 4, 00-498 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

42 mln zł

Kapitał wpłacony

42 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Giełdy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki są upoważnieni dwaj członkowie zarządu giełdy, lub członek zarządu giełdy łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Rada Giełdy Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 68 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.GPW.PL

Adres e-mail

GPW@GPW.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 26777 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001