Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 16 lipca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MAŁA OJCZYZNA

KRS

0000821976

NIP

9662135962

REGON

385221837

Adres siedziby

Plac 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

7 stycznia 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Prowadzenie działalności na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia społeczności i przyległych do niej obszarów w zakresie: 1. Podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2. Działalności na rzecz poprawy bazy edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i wypoczynkowej w szczególności gminy michałowo, 3. Wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, w tym obszarów wiejskich, a także demokracji lokalnej i tożsamości regionalnej, 4. Promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży, 5. Wspierania rozwoju gospodarki lokalnej, w tym promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym wyrównanie szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, 7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 8. Działalności wspomagającej rozwój nauki, edukacji na wszystkich poziomach, oświaty, kultury i wychowania, 9. Działalności edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, 10. Działalności i realizacji programów na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku, 11. Działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia, 12. Działalności wspomagającej oraz promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i podtrzymywania tradycji regionu podlasia, 13. Działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 14. Działalności na rzecz rozwoju i promocji turystyki krajoznawstwa, w tym promocja regionu i jego walorów przyrodniczych

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór