Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 3 października 2020 r.

Nazwa pełna

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA BURSZTYNU

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000081934

NIP

5832548432

REGON

191613817

Data rejestracji

16 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Mariacka 40/41 / 42/43, 80-833 Gdańsk, Polska

Cel działania

1. Ochrona i reprezentacja zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządu terytorialnego. 2. Propagowanie bursztynu bałtyckiego na forum światowym poprzez rozpowszechnianie wiedzy o jego wyjątkowej urodzie oraz właściwościach leczniczych i zdolności do zachowania śladów dawnego życia, a także o roli jaką pełni w kulturze ludzkich społeczeństw od czasów najdawniejszych. 3. Współdziałanie z władzami publicznymi w dziedzinie perspektyw wykorzystania Polskich złóż bursztynu oraz współpraca z innymi krajami dysponującymi tym surowcem w celu zapobieżenia jego deprecjacji na rynku światowym. 4. Ochrona rynku przed monopolizacją i dumpingiem oraz falsyfikatami i namiastkami bursztynu bałtyckiego. 5. Organizowanie współpracy podmiotów gospodarczych pomiędzy sobą, a także z instytucjami i osobami działającymi w sferze naukowej i artystycznej. 6. Promocja działalności i popularyzacja osiągnięć swoich członków w kraju i zagranicą. 7. Zapewnienie informacji o trendach gospodarczych i artystycznych w kraju i na świecie.

Rada Izby Bursztynu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania izby bursztynu na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes izby bursztynu oraz jeden z członków prezydium rady.

Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komitet założycielski
  • Od 16 stycznia 2002 r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH 13 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZ. GOSPODARCZO-REJEST.

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016