Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKA OD NOWA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000818274

NIP

5252810770

REGON

385172270

Data rejestracji

23 grudnia 2019 r.

Adres siedziby

Sewerynów 6 / 16, 00-331 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1) działanie na rzecz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności na wspomaganiu wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego, 2) propagowanie idei odpowiedzialności za otaczający świat, integracji, wspólnotowości i solidarności 3) podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce. 4) wspieranie działań dotyczących efektywności energetycznej, ochrony środowiska naturalnego. 5) wspieranie osób wykluczonych, marginalizowanych, wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 6) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 7) kształtowanie postaw obywatelskich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu samodzielnie

Rada Fundacja Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY