Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 13 lipca 2022 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MANIA POMAGANIA

KRS

0000815676

NIP

9532773090

REGON

384936630

Adres siedziby

Adama Grzymały Siedleckiego 36 / 25, 85-868 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

26 listopada 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i działania w imieniu fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Celami fundacji są: 1) organizowanie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 4) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 5) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 6) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 7) ochrona i promocja zdrowia; 8) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór