Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 26 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MANIA POMAGANIA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000815676

NIP

9532773090

REGON

384936630

Data rejestracji

26 listopada 2019 r.

Adres siedziby

Adama Grzymały Siedleckiego 36 / 25, 85-868 Bydgoszcz, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1) organizowanie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 4) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 5) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 6) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 7) ochrona i promocja zdrowia; 8) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i działania w imieniu fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY