Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 6 sierpnia 2021 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ PRAW UCZNIA

KRS

0000814229

NIP

7831809239

REGON

384882040

Adres siedziby

Święty Marcin 29 / 8, 61-806 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

18 listopada 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes fundacji, jeżeli w skład zarządu wchodzi jedna osoba. W przypadku większej liczebności zarządu oświadczenia woli składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie w przypadku wniosków, skarg 1 petycji oraz innych pism w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym lub sądowym, a także umów, porozumień 1 spraw niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10 000 (słownie: dziesięciu tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednosobowowo którakolwiek z osób wchodzących w skład zarządu fundacji przy braku sprzeciwu co najmniej polowy pozostałych osób wchodzących w skład zarządu fundacji. Zasady powiadamiania pozostałych osób wchodzących w skład zarządu fundacji 0 chęci złożenia takiego oświadczenia woli oraz składania sprzeciwu ustali zarząd fundacji w regulaminie uchwalanym i zmienianym jednomyślnie przy obecności wszystkich członków zarządu fundacji.

Cel działania

Celami fundacji są: 1) upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia (będących częścią praw dziecka), prawie oświatowym i innych ważnych dziedzinach prawa związanych z edukacją oraz oświatą, 2) wspieranie oraz współtworzenie inicjatyw i projektów osób fizycznych (w szczególności młodzieży), prawnych, partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych, 3) inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, diagnostycznych, analitycznych i naukowych, 4) popularyzowanie wiedzy o organach stojących na straży praw ucznia, 5) podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych traktujących o prawach ucznia oraz organach stojących na ich straży, 6) przeprowadzanie badań naukowych na temat praw ucznia i organów stojących na ich straży, 7) prowadzenie wszelkiej działalności społecznie użytecznej w zakresie: a. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. B. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. C. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego. D. Ochrony i promocji zdrowia. E. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. F. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. G. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży. H. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. I. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. J. Promocji i organizacji wolontariatu. K. Promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą. L. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

PRAWAUCZNIA.PL

Adres e-mail

KONTAKT@PRAWAUCZNIA.PL