Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 18 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ PRAW UCZNIA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000814229

NIP

7831809239

REGON

384882040

Data rejestracji

18 listopada 2019 r.

Adres siedziby

Święty Marcin 29 / 8, 61-806 Poznań, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1) upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia (będących częścią praw dziecka), prawie oświatowym i innych ważnych dziedzinach prawa związanych z edukacją oraz oświatą, 2) wspieranie oraz współtworzenie inicjatyw i projektów osób fizycznych (w szczególności młodzieży), prawnych, partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych, 3) inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, diagnostycznych, analitycznych i naukowych, 4) popularyzowanie wiedzy o organach stojących na straży praw ucznia, 5) podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych traktujących o prawach ucznia oraz organach stojących na ich straży, 6) przeprowadzanie badań naukowych na temat praw ucznia i organów stojących na ich straży, 7) prowadzenie wszelkiej działalności społecznie użytecznej w zakresie: a. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. B. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. C. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego. D. Ochrony i promocji zdrowia. E. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. F. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. G. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży. H. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. I. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. J. Promocji i organizacji wolontariatu. K. Promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą. L. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes fundacji, jeżeli w skład zarządu wchodzi jedna osoba. W przypadku większej liczebności zarządu oświadczenia woli składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10 000 (słownie: dziesięciu tysięcy) złotych, jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes fundacji.

  • Od 18 listopada 2019 r.

    PREZES, DZIAŁAJĄCY DO CZASU OSIĄGNIĘCIA PEŁNOLETNOŚCI PRZEZ SWOICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

PRAWAUCZNIA.PL

Adres e-mail

KONTAKT@PRAWAUCZNIA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY