Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 28 maja 2024 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ PRAW UCZNIA

KRS

0000814229

NIP

7831809239

REGON

384882040

Adres siedziby

Święty Marcin 29 / 8, 61-806 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

18 listopada 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes fundacji, jeżeli w skład zarządu wchodzi jedna osoba. W przypadku większej liczebności zarządu oświadczenia woli składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie w przypadku wniosków, skarg 1 petycji oraz innych pism w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym lub sądowym, a także umów, porozumień 1 spraw niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10 000 (słownie: dziesięciu tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednosobowowo którakolwiek z osób wchodzących w skład zarządu fundacji przy braku sprzeciwu co najmniej polowy pozostałych osób wchodzących w skład zarządu fundacji. Zasady powiadamiania pozostałych osób wchodzących w skład zarządu fundacji 0 chęci złożenia takiego oświadczenia woli oraz składania sprzeciwu ustali zarząd fundacji w regulaminie uchwalanym i zmienianym jednomyślnie przy obecności wszystkich członków zarządu fundacji.

Cel działania

Celami fundacji są: 1) upowszechnianie wiedzy o prawach ucznia (będących częścią praw dziecka), prawie oświatowym i innych ważnych dziedzinach prawa związanych z edukacją oraz oświatą, 2) wspieranie oraz współtworzenie inicjatyw i projektów osób fizycznych (w szczególności młodzieży), prawnych, partnerstw publiczno- prywatnych i publiczno-społecznych, 3) inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, diagnostycznych, analitycznych i naukowych, 4) popularyzowanie wiedzy o organach stojących na straży praw ucznia, 5) podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych traktujących o prawach ucznia oraz organach stojących na ich straży, 6) przeprowadzanie badań naukowych na temat praw ucznia i organów stojących na ich straży, 6a) upowszechnianie nauki oraz wyników badań naukowych w zakresie objętym działalnością fundacji, 7) prowadzenie wszelkiej działalności społecznie użytecznej w zakresie: a. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. B. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. C. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego. D. Ochrony i promocji zdrowia. E. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. F. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. G. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży. H. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. I. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. J. Promocji i organizacji wolontariatu. K. Promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą. L. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

PRAWAUCZNIA.PL

Adres e-mail

[email protected]