Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ METRONU I POKRZYWDZONYCH PRZEZ PAŃSTWO

KRS

0000813991

NIP

8792717685

REGON

384928919

Adres siedziby

Bydgoska 108/110, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 listopada 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji stowarzyszenia na zewnątrz uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1. Upowszechnianie idei zawartych w powszechnej deklaracji praw człowieka, międzynarodowych paktach praw obywatelskich i politycznych, pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, konstytucji rzeczypospolitej Polski, kodeksu pracy oraz innych praw krajowych, jeżeli są zgodne z powyższymi aktami prawnymi; 2. Pomoc każdemu człowiekowi w korzystaniu w równym stopniu z pełni praw obywatelskich, politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych; 3. Ochrona praw i wolności gwarantowanych przepisami prawa, o których mowa w §6 ust. 1 statutu; 4. Obrona jednostek i innych podmiotów prawa przed niesprawiedliwością wobec których naruszano obowiązujące normy praw krajowych i międzynarodowych; 5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym; 6. Występowanie przeciwko samowolnym działaniom organów państwowych i samorządowych, sądów wobec osób i innych podmiotów prawa w formach dopuszczalnych przez prawo; 7. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 8. Promocja i organizacja wolontariatu; 9. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i wydawniczej.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór