Nazwa pełna

FUNDACJA PRODOTEO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000807419

NIP

5223169649

REGON

384575036

Data rejestracji

8 października 2019 r.

Adres siedziby

Rudzka 9 / 54, 01-689 Warszawa, Polska

Cel działania

Popularyzacja wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej, w szczególności związanej z tematyką nauka-religia, rozum-wiara; - popularyzacja znajomości pisma świętego; - promowanie szacunku do wiary chrześcijańskiej; - wspieranie w sferze publicznej dialogu związanego ze światopoglądem chrześcijańskim; - ochrona wizerunku i postawy racjonalnej wiary chrześcijańskiej; - działalność na rzecz kultu religijnego; - propagowanie stylu życia opartego na duchowości chrześcijańskiej i wartościach chrześcijańskich; - działalność na rzecz wzmocnienia trwałości małżeństw i rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie; - wspieranie i pomoc w indywidualnym rozwoju duchowym, (zwłaszcza przez umożliwianie dostępu do potrzebnej w tym zakresie wiedzy); - wspieranie rodziny - małżeństwa, rodzicielstwa naturalnego i pieczy zastępczej; - działalność na rzecz dzieci i młodzieży; - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; - działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; - działalność charytatywna.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

20,7 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo każdy członek zarządu.

Fundator Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020