Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 19 września 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PŁOCKOMANIACZKI

KRS

0000804412

NIP

7743250086

REGON

384400940

Adres siedziby

Kazimierza Wielkiego 37 / 1, 09-402 Płock, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

18 września 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie

Cel działania

Celami działalności stowarzyszenia jest: promocja miasta płocka, integracja środowisk kobiecych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet, propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet, działanie na rzecz przestrzegania praw kobiet, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie dzieci i młodzieży, edukowanie dzieci i młodzieży, rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży, integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich, promocja czytelnictwa i propagowanie kultury czytelniczej, podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, działalność charytatywna i pomoc społeczna, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pogłębianie integracji europejskiej, budowanie świadomości w tym zakresie oraz pomoc w spełnianiu unijnych norm, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, propagowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności fizycznej, działalność w zakresie kultury i sztuki, propagowanie tradycji, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność w zakresie ochrony środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, działalność w zakresie upowszechniania korzystania z nowoczesnych technologii w każdej dziedzinie życia, ciąg dalszy celu w statucie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór