Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 12 września 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IM.JAKUBA LIBNERA - MŁODEGO TWÓRCY

KRS

0000803408

NIP

8952209390

REGON

384354370

Adres siedziby

Chorwacka 35 / 18, 51-107 Wrocław, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

11 września 2019 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli jest uprawniony samodzielnie prezes.

Cel działania

1) szerzenie idei budowania relacji międzyludzkich w poczuciu zrozumienia , empatii i zgody 2) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na budowanie relacji w oparciu o zasady współżycia społecznego w społeczeństwie obywatelskim 3) popularyzacja wiedzy z zakresu przeciwdziałania agresji, skutków agresji i jej negatywnego wpływu na zycie w społeczeństwie 4) propagowanie pozytywnych postaw poprzez umacnianie więzi, prowadzenie konstruktywnego dialogu w społeczeństwie przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków, m. In. Działań podejmowanych w szkołach , na uczelniach wyższych , również przy wykorzystaniu literatury, sztuki, działań artystycznych, spotkań psychologicznych, prelekcji , projekcji filmów, konkursów dla dzieci i młodzieży a ponadto przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii mających na celu budowę pozytywnych relacji w życiu społecznym 5) szerzenie wiedzy z zakresu praw i obowiązków człowieka i obywatela oraz metod rozwiązywania sporów 6) wspieranie różnych grup społecznych i osób narażonych na agresję, do których nie dociera inna pomoc 7) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zwalczania agresji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BLIBNER@WP.PL