Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 17 października 2019 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO RATOWANIA ZABYTKÓW "TARCZA"

KRS

0000802359

NIP

8842798847

REGON

384343544

Adres siedziby

33, Lutomia Górna, 58-100 Świdnica, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 września 2019 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania w imienu stowarzyszenia, wymagane jest wspólne działanie dwóch członków zarządu, przy czym każdy z członków zarządu może samodzielnie zaciągać bieżące zobowiązania i dokonywać rozporządzeń w kwocie nie przekraczającej 1000,00zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)

Cel działania

1. Wzajemne poszanowanie narodów i państw oraz ich zgodnej, pokojowej współegzystencji 2. Wspieranie i rozwój inicjatyw zapewniających ochronę spuścizny historycznej oraz prawa do zachowania dziedzictwa kulturowego 3. Doskonalenie i poszerzanie wiedzy historycznej, kulturowej, społecznej i politycznej 4. Dokonywanie poszukiwań i prac odkrywczych i zachowawczych dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego 5. Propagowanie potrzeby i konieczności opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym 6. Remont, odnowa, ocalenie od zniszczeń i zapomnienia, otaczanie bezpośrednią opieką obiektów i zespołów zabytkowych 7. Promocja walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych terenu dolnego śląska 8. Ochrona zabytków i miejsc historycznych ze szczególnym uwzględnieniem terenu dolnego śląska 9. Wspieranie inicjatyw lokalnych 10. Wspieranie działalności turystycznej, rekreacyjnej i prozdrowotnej 11. Popularyzacja wiedzy o dolnym śląsku 12. Prezentacja dorobku kulturowego, historii, dzieł sztuki i wszelkich obiektów historycznych.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór